Lesson 1: Song

An T`eid Thu Leam A Mh`airi

(Ishbel MacAskill)

Lyrics: English Translation:
Sèist: Chorus (after each verse):
An tèid thu leam a Mhàiri? Will you go with me, Mary?
An tèid thu leam a Mhàiri? Will you go with me, Mary?
An tèid thu leam a Mhàiri dhonn Will you go with me, brown-haired Mary
Gur tìr nam beanntan àrda? To the land of the high mountains?
Dh’aithnichinn fhìn do bhàta I would recognize your boat
Sìos ma Rubh’ na h-Àirde Down by Aird Point
Brèidean geala anns an t-seòl White patches in the sails
‘S Clann MhicLeòid gan càradh And Clan Macleod repairing them
Tha crodh againn air àirigh We have cattle on the sheiling
Laoigh an cois am màthar Calves beside their mothers
Tha sin againn is caoridh mhaol We have that and cheviot sheep
Ri aodann nam beann àrda On the slopes of the high mountains
Cha tèid mi leat a Ghàidheil I will not go with you, Highlander
Mo dhùthaich chaoidh chan fhàg mi I will never leave my own country
Gur bochd am fonn ‘s tha an t-aran gann The soil is poor and food is scarce
An tìr nan gleann ‘s nan àrd bheann In the land of glens and mountains
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: