Lesson 4: Song Lyrics

Cha b’e sneachda ‘s an reothadh ò thuath It wasn’t the snow of frost from the north
Cha b’e ‘n crannadh geur fuar ò ‘n ear It wasn’t the cold snap from the east
Cha b’e ‘n t-uisge ‘s gaillionn ò ‘n iar It wasn’t the rain or gale from the west
Ach an galar a bhlian ò ‘n deas But the disease which has blanched from the south
Blàth, duileach, stoc agus freumh The blossom, foliage, stem and roots
Cànan mo threubh ‘s mo shluagh Of the language of my race and people
Sèist: Chorus (after each verse):
Thig thugainn, thig cò’ ruinn gu siar Come along and join us in the west
Gus an cluinn sinn ann cànan nan Gàidheal So that we will hear the language of the Gael
Thig thugainn, thig cò’ ruinn gu siar Come along and join us in the west
Gus an cluinn sinn ann cànan nan Gàidheal So that we will hear the language of the Gael
Bheir anuas dhuinn na coinnleirean òr Fetch down the golden chandeliers
‘S ann annt càraibh na coinnlean geal cèir And set the white wax candles in them
Lasaibh suas iad an seòmar a’ bhròin Light them up in the chamber of sorrow
Taigh aire seann chànan a’ Ghàidheil The wake house of the old Gaelic language
‘Se siud ò chionn fhad’ thuirt an nàmh That’s what the enemy said a long time ago
Ach fhathast tha beò Cànan nan Gàidheal But the Gaelic language still lives
Ged theich i le beath’ às na glinn Although she has retreated from the glens
Ged ‘s gann an diugh chluinnear i nas mò Though one hears her so seldom now
O Dhùthaich Mhic Aoidh fada tuath From the Mackay far in the north
Gu ruig thu Druim Uachdar nam bò Down to Drumochter of the cattle
Gidheadh, dhith na h-Eileanan Siar But even so, we need to have the sword and shield
Biodh claidheamh is sgiath ud ‘n ur dòrn In our fists in the Western Isles
Ged nach cluinnear anis i ‘san dùn Although it is no longer heard in the castle
No ‘n talla nan cliar is nan corn Nor in the hall of bards and drinking cups
Ged tha meòir Chloinn ‘ic Criomain gun lùths Though the fingers of the MacCrimmons lie without strength
O ‘n tric fheasgar ciùin dhòirteadh ceòl Which once played such splendid music of an evening
Gidheadh, anns ha h-Eileanan Siar She’s even under threat in the Isles
‘S i fhathast ann, ciad chàinnt an t-slòigh Though it’s still the first language of the people
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: